RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVE

 
 

Rastlinska čistilna naprava ja naraven sistem čiščenja odpadne vode. Primerna je za obdelavo odpadnih voda iz gospodinjstev, hotelov, kampov, kmetij, industrije,... Vizualno je podobna naravnemu močvirju. Pred klasično čistilno napravo ima ogromno prednosti: ne potrebuje elektrike, proces je popolnoma naraven, ni okvar, porušitev biološkega procesa praktično ni mogoča, ima sposobnost terciarnega čiščenja (eliminacija dušika in fosforja), zadržuje težke kovine, sposobna je izravnavati nihanja pri obremenitvi, možno jo je enostavno dograditi, ni smradu, saj se proces razgradnje brez vpihovanja zraka odvija pod nivojem zunanje ureditve, obratovalni stroški so nižji (v treh letih je višja investicija v primerjavi s klasično ČN povrnjena),.... Edina slabost je velika povšina, ki jo zaseda RČN in višji investicijski stroški.

Potrjen načrt s strani pooblaščenega inženirja se za RČN pripravi za vsakega investitorja posebej. Ta tip čistilne naprave namreč ni podvržen tipskemu preizkusu skladno z normativom 12566-3 in lastnik je dolžan z meritvami, ki jih poda akreditiran laboratorij, sam dokazati ustreznost delovanja.

Stroški dobave RČN kapacitete 5 PE so 2.600,00 EUR + DDV. V ceni je zajeto: izdelava nostrificiranega načrta PZI, dobava in postavitev primarnega usedalnika, dobava in razgrnitev PVC folije debeline 1.2 mm (vsi stiki za zagotavljanje vodotesnosti so že obdelani - zvarjeni), dobava in motaža vseh cevnih povezav od primarnega usedalnika do revizijskega jaška, geotekstil (samo dobava), sadike vlagoljubnih rastlin (samo dobava), dokumentacija.

Investitor je dolžan izvesti vsa potrebna dela za izkope, zasipe, prilagoditev zunanji ureditvi, vgraditi mora granulat v čistilno polje (skladno z navodili), dobaviti oz. zgraditi revizijski jašek (opremo v revizijski jašek vgradimo mi), položiti geotekstil in posaditi vlagoljubne rasline.

V kolikor investitor želi po načrtu PZI izvesti dela v lastni režiji in v skladišču v Celju dvigniti opremo, je cena opreme (primarni usedalnik, paket RČN, ki vsebuje zvarjeno folijo, vse cevne povezave, geotekstil, sadike) vklučno z načrtom 2.300,00 EUR + DDV.